Spørsmål 1-5 av 24
Velg et alternativ. Grader svaret ditt mellom "helt enig" og "helt uenig".
   
Helt enig
Helt uenig
1
Tromsø bør avskaffe ordningen med ekstra bensinavgift
   
2
Eiendomsskatten i Tromsø bør avskaffes
   
3
Veivedlikeholdet er for dårlig prioritert i Tromsø
   
4
Kommunen bør selge Kulturhuset i Tromsø
   
5
Eldreomsorgen i Tromsø er god nok
   
Valgomaten er laget ut fra partienes standpunkter i ulike lokale og riksdekkende saker. Dette er kun en indikasjon på hvilket parti du bør gi din stemme.